O ADESTE

ADESTE | warszawskie instytucje kultury razem

 

Dlaczego?

Chcemy zwiększyć i pogłębić uczestnictwo w kulturze oraz pobudzić aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców miasta.

 

Jak?

 • Nieustannie dostosowywać to co robimy, do możliwości i potrzeb warszawiaków
 • Skuteczniej docierać do wszystkich warszawiaków z informacją o tym, co robią instytucje kultury w Warszawie
 • Włączać i angażować odbiorców, potencjalnych odbiorców i społeczności lokalne w działania kulturalne i społeczne

 

◌ ◯ ◌ ◯ ◌

 

ADESTE – kim jesteśmy?

ADESTE to nieformalna sieć praktyczek i praktyków kultury, działająca na rzecz zwiększania uczestnictwa warszawiaków w kulturze. Łączą nas: wspólna misja, podobne wyzwania i doświadczenia. Korzystamy z narzędzi i podejścia do myślenia o kulturze, w którym ważne jest budowanie głębokich, trwałych relacji pomiędzy organizacjami kultury a odbiorcami i ich angażowanie do współtworzenia programu – Audience Development i Audience Engagement. Istotą działań członkiń i członków sieci ADESTE jest inicjowanie zmian w swoich organizacjach, rozwijanie współpracy między instytucjami oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących na rzecz kultury.

 

◌ ◯ ◌ ◯ ◌

 

Audience Development w Europie

Ogłoszona w sierpniu 2015 roku przez Komisję Europejską definicja Audience Development wykracza poza wąskie, marketingowe rozumienie pojęcia, stawiając nacisk na jego holistyczny charakter, uwzględniający nie tylko powiększanie dotychczasowej publiczności, ale także pogłębianie relacji z nią oraz docieranie do nowych, dotychczas pozbawionych dostępu do kultury potencjalnych odbiorców: Audience development is a strategic, dynamic and interactive process of making the arts widely accessible. It aims at engaging individuals and communities in experiencing, enjoying, participating in and valuing the arts through various means available today for cultural operators, from digital tools to volunteering, from co-creation to partnerships.Audience development can be understood in various ways, depending on its objectives and target groups:

 • increasing audiences (attracting audiences with the same socio-demographic profile as the current audience);
 • deepening relationship with the audiences (enhancing the experience of the current audiences in relation to a cultural event and/or encouraging them to discover related or even non-related, more complex art forms, thus fostering loyalty and return visits);
 • diversifying audiences (attracting people with a different socio-demographic profile to the current audiences, including people with no previous contact with the arts)”.

 

◌ ◯ ◌ ◯ ◌

 

Audience Development – Rozwój Publiczności w Warszawie

Warszawska sieć ADESTE rozumie Rozwój Publiczności jako strategiczny proces, służący budowaniu relacji pomiędzy organizacją kultury a społecznością, oparty na wiedzy na temat tej społeczności, uwzględniający misję organizacji oraz potrzebę zachowania równowagi pomiędzy celami artystycznymi, finansowymi i społecznymi. To stale doskonalony rodzaj podejście do myślenia o organizacji czy instytucji,  realizowane świadomie, przez cały zespół.

 

Jak się zaczęło?

W roku 2015 Biuro Kultury m.st. Warszawy stało się partnerem w międzynarodowym projekcie ADESTE (Audience Developer: Skills and Training in Europe). Był to projekt finansowany z europejskiego funduszu Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci – Development of Innovation. Celem projektu było wspomaganie organizacji kultury oraz praktyków pracujących w obszarze kultury w skutecznym i efektywnym działaniu na rzecz pozyskiwania odbiorców, budowania głębokich relacji z nimi i zwiększania dostępności kultury i sztuki. Projekt powstał dzięki konsorcjum partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Danii, Stanów Zjednoczonych, Indii i Polski. W ciągu trzech lat trwania projektu partnerzy pracowali w następujących obszarach:

 • gromadzenie i analiza dostępnej wiedzy eksperckiej;
 • zidentyfikowanie kompetencji i umiejętności wymaganych w praktyce Audience Developera
 • mapowanie i analiza najlepszych praktyk w obszarze Audience Development;
 • stworzenie oraz przetestowanie innowacyjnej metody szkolenia dla  Audience Developerów;
 • promocja współpracy i wymiany doświadczeń i praktyk pomiędzy różnymi interesariuszami w Europie, z uwzględnieniem różnorodnych sektorów kultury.

 

Innowacyjny program i metoda szkoleniowa ADESTE

Jednym z głównych elementów projektu ADESTE było opracowanie i przetestowanie innowacyjnego programu i metody szkoleń skierowanych do osób zajmujących się w organizacjach kultury  rozwojem publiczności. Celem szkoleń było wdrożenie wewnątrz organizacji kompleksowego i wspólnego zrozumienia wagi działań strategicznych mających na celu budowanie relacji z odbiorcami oraz roli, jaką w tym procesie powinien odgrywać Audience Developer. W roku 2015 w pięciu krajach partnerskich przeprowadzone zostały pierwsze testowe warsztaty szkoleniowe wg metody i programu opracowanego w ramach projektu ADESTE. W Warszawie w pierwszym testowym cyklu szkoleniowym uczestniczyło 14 osób z różnych warszawskich instytucji (teatry, muzea, ośrodki kultury i edukacji), zarówno miejskich, jak i narodowych. Warsztaty zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Podkreślano, że ważnym ich elementem jest możliwość dzielenia się  dobrymi praktykami, poznawanie różnorodnych działań stosowanych w innych instytucjach oraz zbudowanie poczucia wspólnoty celów. Warsztaty prowadzone były przez dwie trenerki i ekspertki, Beatę Dubiel-Stawska i Martę Skowrońska-Markiewicz, wyszkolone w ramach europejskiego projektu. Warsztaty ADESTE służą zaprezentowaniu i przećwiczeniu kolejnych kroków i narzędzi planowania i wdrażania procesu rozwoju publiczności, skorelowanego z planami całej organizacji. W formie warsztatowej uczestnicy ćwiczą, jak w praktyce przeprowadzać proces planowania, angażując każdy poziom i obszar organizacji. Prezentowane podejście do planowania jest uniwersalne i daje się zastosować w różnych organizacjach, bez względu na rodzaj, wielkość i cele programowe.  W trakcie warsztatów uczestnicy dyskutują o korzyściach wynikających z takiego podejścia do myślenia o publiczności oraz o przeszkodach, które mogą napotkać przy jego wdrażaniu.

 

◌ ◯ ◌ ◯ ◌

 

ADESTE trwa i rozwija się!

Europejski projekt zakończył się oficjalnie w roku 2016. Relacje z partnerami z Europy i działania na rzecz rozwoju publiczności trwają. W latach 2015 – 2019 Biuro Kultury miasta stołecznego Warszawy zorganizowało ponad 300  godzin warsztatów szkoleniowych oraz ponad 600 godzin spotkań roboczych, poświęconych rozwijaniu wspólnych działań i projektów na rzecz budowania więzi z publicznością. W ramach programu przeszkolono ponad 100 pracowników z warszawskich instytucji kultury.  Po zakończeniu warsztatów podejmują oni wspólne działania na rzecz publiczności.

 

◌ ◯ ◌ ◯ ◌

 

 

Tydzień Dziecka w Warszawie

Tydzień Dziecka to inicjatywa członków sieci ADESTE. Polega na wspólnej promocji wydarzeń kulturalnych organizowanych z okazji Dnia Dziecka przez miejskie, narodowe i marszałkowskie instytucje kultury działające na terenie Warszawy. Celem akcji jest ułatwienie dostępu do wartościowej oferty kulturalnej, ułatwienie wyboru rodzicom i opiekunom. W 2016 roku w akcji wzięło udział 13 instytucji a kolejnych latach dołączały kolejne. Akcji towarzyszyła wspólna konferencja prasowa, spot promocyjny wyświetlany w komunikacji miejskiej, wspólna identyfikacja promowana w mediach społecznościowych.

 

◌ ◯ ◌ ◯ ◌

 

Kim są członkowie sieci ADESTE?

Jesteśmy pracowniczkami i pracownikami warszawskich instytucji i organizacji kultury. Pracujemy w muzeach, galeriach, teatrach, orkiestrach, salach koncertowych, domach kultury, miejscach aktywności lokalnej lub działamy na ich rzecz, jako współpracowniczki, współpracownicy, wolontariuszki i wolontariusze. Łączą nas wspólna pasja i cele – więcej kultury dla wszystkich.

Można się do nas przyłączyć odwiedzając profil Rozwój Publiczności. Wiedza i Praktyka na Facebooku.

 

◌ ◯ ◌ ◯ ◌

4. Tydzień Dziecka w Warszawie

realizacja estinet.pl